Българи. Етимология и употреба

Источник: Българи от Уикипедия, свободната енциклопедия

 


 

В латинските хроники етнонима българи се среща за първи път като Vulgares (334 година). За първо официално свидетелство за българите с този етноним историческата наука приема споменаването на българите ("Ziezi ex quo Vulgares") в късноантичен латински сборник, достигнал до нас в няколко преписа, писани IV-V век. Текстът е част от списък със синовете на библейския Сим и народите, които произлизат от тях. "Ziezi ex quo Vulgares" се превежда, като "Зиези, от който са българите", където Зиези е син на Сим и внук на Ной. В арабските извори името се среща като бурджан, докато с булгар са отбелязвани Волжките българи.[53] Съществуват най-различни предположения и хипотези за произхода на етнонима българи, подобно за говорения от тях език и етническият им произход. Не е изяснен и въпросът дали българи е епоним (т.е. самоназвание) или име дадено от друг народ. Трябва да се има предвид, че името българи наподобява различни думи от алтайски и индоевропейски произход, които съдържат корена „бълг“, „блъг“, „булг“ и т.н.

Най-старото предположение дава византийския автор Йосиф Генезий (X в.), според когото българи идва от някой си господар Булгар.Следва предположението, което свързва българи с името на река Волга, което в латинските езици е Булга. Първо то е застъпено от Никифор Григора (1294-1359) и е валидно до края на Средновековието и дори през време на Българското възраждане Христофор Жефарович, Паисий Хилендарски, Константин Фотинов, Петко Славейков, както и от българския учен Иван Шишманов. Но тази теория вече е почти напълно отхвърлена.[54][55]

През Възраждането се появяват и версиите на Спиридон Габровски - българи идва от родоначалника Болг; Георги Раковски - от благ; Цани Гинчев - от река Буг.[53] През 18-19 век въпросът интересува и европейската историческа и филологическа наука. М. Катанчич смята, че българи идва от боляри, австрийския географ Вилхелм Томашек през 1872 година дава мнение, че българи означава „смесен народ“, „смес от народи“ от тюрко-монголското булга (булгамак) - размесвам, смесвам, мнение възприето от Васил Златарски и Стоян Младенов. Унгарския тюрколог Г. Вамбери през 1882 година изказва теза, че „булгар“ означава „бунтовник, метежник, въстаник, неспокоен народ“, теза възприета от Й. Немет и отчасти от езиковеда Д. Дечев. Според обяснението на Б. Симеонов „булгар“ може да се тълкува като „потомци на булгара“, като под булгара се има предвид бозайник от рода на белките, който е възможно да е бил тотемно животно на прабългарите.[53] Сред по-новите тълкувания появили се след лансирането на иранската хипотеза за произхода на прабългарите са, че думата произхожда от осетинската дума „бългерон“, т.е. „човек, който живее в покрайнината“ или сe прави връзка с афгански език, където „булгар“ означава „човек, обитаващ отвъд планината“. Сред по-несериозните предположения са, че „бълг“ изразява идеята за живот, човек, общност и трябва да бъде тълкувана като „хора“, „човеци“ или че българин означава „велик човек“ и т.н.[53]

От Възраждането насетне думата „българи“ се използва за обозначаване както на народностната (или етническа) група българи, а след създаването на новата българска държава и за нейните гражданите.[56] От юридическа гледна точка термините "българин" и "български гражданин" имат различен смисъл, тъй като българи могат да бъдат и чуждестранни граждани с български произход и национално съзнание. [57] Същевременно, български граждани могат да бъдат лица с небългарска етническа принадлежност.[58]

 

53 Гюзелев, Васил, Божилов, Иван. История на средновековна България VII-XIV век, Том I, Анубис, София, 2006, стр.60-61
55 (ru) Иванов В. Топонимический словарь Селигерского края. 2003 г. - също е отхвърлена връзката между етнонима "българи" и топонима "Волга".
56 В тази връзка И. Дичев дори предлага въвеждането на думата „българянин“ за диференцирането на двете понятия (вж. Ивайло Дичев, Българи, турци - българяни?, в-к Сега, 17 февруари 2007 г.)
58 Цанков, Веселин. Българското гражданство. Материалноправни и процесуални аспекти, София 2000, с. 54, виж и Тодоров, Тодор. Гражданство по рождение по чл. 93, ал. 2 от Конституцията, Правна мисъл, 1996, № 4, с. 7-14. Конституционният съдия проф. Тодоров приема, че Конституцията ясно разграничава понятията "българин" и "български гражданин".
 

Перевод на русский язык через Google Translate

 
В булгар Латинской хроники этноним встретились в первый раз, как Vulgares (334 лет). За первые официальные доказательства этого этнонима булгары историческая наука принимает упоминание о болгары ("Ziezi бывший кво Vulgares") в поздней античности латинского сборника дошла до нас в нескольких экземплярах написано IV-V века. Текст часть списка библейских сыновья Сим и стран, которые являются производными от них. "Ziezi бывший кво Vulgares» переводится как «Ziezi, которые являются болгарами", где Ziezi сын Сима и внук Ноя. В арабских источниках название выглядит как Бурджана как булгар волжских болгар были записаны. [53] Есть целый ряд предположений и гипотез о происхождении этнонима булгар хотел бы говорить на их языке и этнического происхождения. Неясно, является ли болгары и одноименный (т.е. samonazvanie) или название, данное другим людям. Следует иметь в виду, что имя болгар, как разные слова алтайского и индо-европейского происхождения, содержащие корень "Болгарский", "Blag», «болг» и т. д.

Старейшая византийская автор дает предложению Иосифа Genesius (X век), который сказал, что болгары пришли из предположения мастер Bulgar.Sledva, которая соединяет Болгарию с названием реки Волги, которая в Bulga романских языков. Сначала это была выступают Никифор Григорий (1294-1359) и действует до конца Средних веков и даже во время болгарского Возрождения Zhefarovich Кристофер, Пловдив, Константин Fotinov П. Славейков, и болгарский ученый Иван Шишманов. Но эта теория почти полностью отвергнута. [54] [55]

В эпоху Возрождения появляются версии Спиридон Габрово - Болгария исходит из основателей Bolg, Джордж Вашингтон - от хорошего; Tsani Гинчев - от Буга [53] В вопросе 18-19 века европейские интересы и историко-филологических наук.. М. Katanchich считает, что болгары пришли из дворян, австрийский географ Уильям Tomashek в 1872 году дает мнение, что болгары означает «смешанный народ", "соединение людей" от турок-монгольских Bulga (bulgamak) - перемешать, перемешать, мнение принята Василь ювелиров и Стоян Младенов. Тюркских венгерской D. Вамбери в 1882 году выразил мнение, что «Булгар» означает «бунтарь, мятежник, бунтарь, беспокойные люди" тезис принято J. Немет и частично лингвист Д. Дечев. По объяснению В. Симеонов "Булгар" можно интерпретировать как "потомки Bulgari", так как под Bulgara данной млекопитающих, таких как куницы, которая, возможно, была тотемным животным булгар [53]. Среди новых интерпретаций появилась после запуска гипотезы Ирана о происхождении Прото в том, что слово происходит от осетинского слова "balgeron", т.е. "Человек, который живет в пригороде", или должно быть сделано на связь с афганскими языка, где "Булгар" означает "человек, живущий в горах за его пределами." Среди легкомысленные предположения, что "болгарские", выражает идею жизни человека, общины и не должны интерпретироваться как "люди", "мужчины", или что болгарские означает "великий человек" и т.д. [53]

От Возрождения года слово "Болгарский" используется для обозначения как на национальном (или этнической) группы болгар и после создания нового болгарского государства и его граждан. [56] С юридической точки зрения, термин "Болгарский", "болгарский гражданин» были другой смысл, как болгары могут быть иностранные и болгарского происхождения и национального сознания. [57] Между тем, болгарские граждане могут быть лица, не связанных с болгарской этнической принадлежности. [58]